بایگانی “تصفیه آب”

تصفیه آب خانگی ارزان قیمت از کجا بخریم؟

شنبه, ۲۸ آذر, ۱۳۹۴

استاندارد های تصفیه آب

nice water دستگاه تصفیه آب خانگی نایس واتر

در گذشته نام هایی به منظور تعیین کاربری سودمند خاص، بر پیکره ی آب ها اختصاص داده می شد،با گذشت زمان معیارهای کیفیت آب در تصفیه آب برای تعیین یک کاربری خاص مورد استفاده قرار گرفتند و اکنون سازمان های قانون گذار استانداردهای مربوط به تصفیه آب را برای تعیین یک کاربری سودمند خاص وضع می نمایند. بر خلاف معیارهای انتشار یافته برای کیفیت آب،توجه به استانداردهای وضع شده قابلیت اجرای قانونی داشته و بسیار با اهمیت است.استانداردهای کیفیت در گذشته بر اساس ملاحظاتی از قبیل:
سطوح زمینه در آب های طبیعی،محدوده های آشکارسازی آزمایشگاهی،فن آوری های در دسترس، زیباشناسی و اثرات بهداشتی شکل می گرفتند.

انتشار استاندارد تصفیه آب
روش ایده آل برای پایه گذاری استانداردهای تصفیه آب شامل موارد زیر است:
تعیین علمی فواید یا خطرات بهداشتی،تخمین هزینه های فنی – مهندسی به منظور دستیابی به سطوح مختلف کیفیت آب درتصفیه آب، و تصمیمات قانونی – سیاسی که در وضع استاندارد مفید و با ارزش است.
سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در ایالات متحده است که نیاز به پایه گذاری استانداردهای اولیه آب آشامیدنی تصفیه آب را به منظور حفاظت بهداشت عمومی دنبال می کند.این استانداردها از طریق:
۱- تعیین سلامتی بر اساس حداکثر سطح نهایی آلاینده (MCLG) و
۲- تعیین حداقل سطح آلاینده (MCL) پایه گذاری شده است.حداقل سطح آلاینده قابلیت اجرای قانونی داشته و قابلیت امکان پذیری محدودتری نسبته به حداکثر سطح نهایی آلاینده دارد و هزینه ها و فن آوری های در دسترس را نیز در نظر می گیرد.سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تعیین نقطه ی حداقل سطح آلاینده،اطلاعات مربوط به رخداد یک آلاینده،هزینه ها و روش های تجزیه و تحلیل،فن آوری های تصفیهآبو هزینه های مربوط به گسترش اطلاعات اثرات بهداشتی برای حداکثر سطح نهایی آلاینده را جمع آوری و ارزیابی می نماید.

مؤسسات کنترل کننده قوانین و استانداردهای تصفیه آب
انجمن مشورتی ملی آب آشامیدنی (NDWAC)تصفیه آب توسط قانون آب آشامیدنی سالم (SDWA)تصفیه آب به وجود آمد. این انجمن ۱۵ عضو دارد (که توسط مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب می گردد).انجمن با برقراری ارتباط بین سازمان های دولتی و غیر دولتی سعی در برقراری رابطه متقابل و توجیه و تفسیر قوانین دارد.
علاوه بر آن،SDWAنیاز دارد که سازمان حفاظت محیط زیست بازبینی هایی را از طریق هیأت مشورتی علوم (SAB) قبل از تهیه و انتشار قوانین ملی اولیه ی آب آشامیدنی (NPDWR)تصفیه آب انجام دهد.
دستگاه تصفیه آب ایلیا گستر از استانداردهای لازم آب برخوردار میباشد .
ترجمه دکتر محمدرضا مسعودی نژاد
تصفیه آب ایلیا گستر
www.xinode.org